در مقالات قبلی این سری، با اینکه رپورتاژ آگهی چیست و چه سودی برای سایتمان دارد آشنا شدیم؛ حالا وقت آن است که بهترین رسانه را برای انتشار آن انتخاب کنیم. در این مقاله با معیارهای شناسایی بهترین رسانه برای انتشار رپورتاژ خبری خود آشنا می‌شوید.اما اگر دقت کرده باشید این حجم انبوه از به‌روزرسانی‌های روزانه اهمیت چندانی ندارند و سروصدای زیادی هم نمی‌کند. در مقابل این به‌روزرسانی‌های کوچک، به‌روزرسانی‌های دیگری هم هستند که یا به‌صورت یک الگوریتم جدید به الگوریتم اصلی هستۀ گوگل سنجاق می‌شوند و وظایف خاصی بر عهده دارند (مثل پاندا و پنگوئن) یا اینکه صرفاً یک آپدیت مهم هستند که اولویت‌بندی فاکتورها و سیگنال‌های تاثیرگذار را تغییر می‌دهند.اما اگر دقت کرده باشید این حجم انبوه از به‌روزرسانی‌های روزانه اهمیت چندانی ندارند و سروصدای زیادی هم نمی‌کند. در مقابل این به‌روزرسانی‌های کوچک، به‌روزرسانی‌های دیگری هم هستند که یا به‌صورت یک الگوریتم جدید به الگوریتم اصلی هستۀ گوگل سنجاق می‌شوند و وظایف خاصی بر عهده دارند (مثل پاندا و پنگوئن) یا اینکه صرفاً یک آپدیت مهم هستند که اولویت‌بندی فاکتورها و سیگنال‌های تاثیرگذار را تغییر می‌دهند.

اما اگر دقت کرده باشید این حجم انبوه از به‌روزرسانی‌های روزانه اهمیت چندانی ندارند و سروصدای زیادی هم نمی‌کند. در مقابل این به‌روزرسانی‌های کوچک، به‌روزرسانی‌های دیگری هم هستند که یا به‌صورت یک الگوریتم جدید به الگوریتم اصلی هستۀ گوگل سنجاق می‌شوند و وظایف خاصی بر عهده دارند (مثل پاندا و پنگوئن) یا اینکه صرفاً یک آپدیت مهم هستند که اولویت‌بندی فاکتورها و سیگنال‌های تاثیرگذار را تغییر می‌دهند.

اما اگر دقت کرده باشید این حجم انبوه از به‌روزرسانی‌های روزانه اهمیت چندانی ندارند و سروصدای زیادی هم نمی‌کند. در مقابل این به‌روزرسانی‌های کوچک، به‌روزرسانی‌های دیگری هم هستند که یا به‌صورت یک الگوریتم جدید به الگوریتم اصلی هستۀ گوگل سنجاق می‌شوند و وظایف خاصی بر عهده دارند (مثل پاندا و پنگوئن) یا اینکه صرفاً یک آپدیت مهم هستند که اولویت‌بندی فاکتورها و سیگنال‌های تاثیرگذار را تغییر می‌دهند.

اما اگر دقت کرده باشید این حجم انبوه از به‌روزرسانی‌های روزانه اهمیت چندانی ندارند و سروصدای زیادی هم نمی‌کند. در مقابل این به‌روزرسانی‌های کوچک، به‌روزرسانی‌های دیگری هم هستند که یا به‌صورت یک الگوریتم جدید به الگوریتم اصلی هستۀ گوگل سنجاق می‌شوند و وظایف خاصی بر عهده دارند (مثل پاندا و پنگوئن) یا اینکه صرفاً یک آپدیت مهم هستند که اولویت‌بندی فاکتورها و سیگنال‌های تاثیرگذار را تغییر می‌دهند.